LL


 

How to understand the name ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™?
The name ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ (read LEGO-LOGOS) is a neologism introduced from the Ancient Greek language. The first part of the name, ‘λεγω', in Ancient Greek means: to read, to think, to speak. The second part of the name, ‘λογος', refers to broadly understood science. To put it in other words, only he who can read, think and speak is able to practice the sciences - and gain knowledge.

ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™: READ, THINK, SPEAK
The ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ Project of Philosophical Education uses the natural play environment of a child/man (using materials allowing for spatial expression) to teach philosophy and philosophical thinking.

Classical philosophical texts serve as a starting point for the classes. They are later transformed by the participants into spatial constructions. Detailed analysis of the constructions and comparing them with the texts allow the students to gain a deeper understanding of the matter discussed and to present their own philosophical and artistic interpretations.

Among the authors, whose works on Antique Philosophy are interpreted during classes, are Plato, Aristotle, Cicero, Marcus Aurelius, Leonardo Da Vinci, Descartes, also Schopenhauer and Nietzsche.


The ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ method in practice
The scope of application of the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ method depends on the audience, as well as operational goals set for the method. ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ can be used in pre-school, school and academic environments, as well as for commercial endeavours aimed at members of creative teams and HR departments.


In schools, the main educational goal of the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ method is to develop the natural predisposition to philosophise and think creatively, as well as the use of linguistic skills in speaking Polish and foreign languages, which are found in children, youth and adults.

Particular educational goals include developing of the following abilities: reading and understanding texts, working with source material, performing analyses and syntheses, drawing logical conclusions, careful listening to others, using arguments, discussing, perceiving and defining problems, observing thinking and conclusion-forming processes, working as part of a group, problem solving by means of dialogue and consensus, and expressing oneself creatively.

In economic terms, the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ method is useful in designing common items (china, textiles, furniture) and services, as well as conceptual work. As far as marketing is concerned, ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ is used in creating individual advertisements, as well as designing complete advertising strategies, and developing product and company brands.

 

 
Jak rozumieć nazwę ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™?
Nazwa ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (czyt. LEGO-LOGOS) jest neologizmem wyprowadzonym z języka starogreckiego. Pierwszy człon nazwy ‘λεγω' oznacza w języku starogreckim: czytać, myśleć, mówić. Natomiast drugi człon nazwy ‘λογος' oznacza w języku starogreckim naukę w szerokim sensie tego słowa. Inaczej mówiąc, tylko ten, kto potrafi czytać, myśleć i mówić może uprawiać naukę - osiągnąć wiedzę.

ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™: CZYTAĆ, MYŚLEĆ, MÓWIĆ
Projekt Edukacji Filozoficznej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ adaptuje naturalne zdolności do zabawy dziecka/człowieka (tu tworzywami pozwalającymi na przestrzenną ekspresję) do nauczania filozofii i filozofowania sensu stricto.

Punktem wyjścia jest lektura klasycznych tekstów filozoficznych, które następnie zostają zamienione przez uczestników zajęć w przestrzenne budowle. Dokładna analiza budowli i ich porównywanie z tekstami doprowadza uczniów do głębszego zrozumienia omawianych tekstów oraz przedstawienia własnych i samodzielnych wizji ich filozoficznej i artystycznej interpretacji.

Wśród czytanych na zajęciach autorów znajdują się między innymi pisma filozofów antycznych Platona, Arystotelesa, Cycerona, Marka Aureliusza, a także późniejszych, Leonarda Da Vinci, Kartezjusza, Schopenhauera i Nietzschego.

Zastosowanie metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™
Zakres zastosowania metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ różnicuje się w zależności od grup odbiorców jak i celów operacyjnych stawianych metodzie. Metoda ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ może być stosowana zarówno w wymiarze wczesnoszkolnym, szkolnym i akademickim, jak i w przedsięwzięciach rynkowych, których odbiorcami są m.in. pracownicy pionów kreatywnych i HR.

W wymiarze edukacyjnym głównym celem szkolnym metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ jest rozwijanie naturalnych zdolności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do filozofowania, kreatywnego myślenia oraz zdolności lingwistycznych w zakresie posługiwania się językiem polskim i językami obcymi.

Do szkolnych celów szczegółowych należy rozwijanie umiejętności w zakresie: czytania ze zrozumieniem; pracy z tekstem źródłowym; analizy i syntezy; logicznego wnioskowania; uważnego słuchania innych; argumentowania; dyskutowania; dostrzegania i definiowania problemów; obserwowania procesów myślowych i wnioskowań innych ludzi; umiejętności współdziałania w grupie; rozwiązywania problemów na drodze dialogu i konsensusu; twórczej ekspresji.

W wymiarze gospodarczym metoda ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ znajduje zastawanie zarówno w design i służy do szeroko rozumianej pracy konceptualnej oraz projektowania przedmiotów użytkowych i usług; w obszarze marketingu stosuje się metodę ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ zarówno w procesie kreowania pojedynczych reklam, jak i opracowywania całych strategii reklamowych oraz budowania marek produktów i firm.