LL


The ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ Project of Philosophical Education – licensing information

Jarosław Marek Spychała is the sole author and owner of all economic and moral rights to the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ™ Project of Philosophical Education method of teaching – the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
method in short – as well as verbal and graphical ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ trademark.


The use of the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
method, all accompanying materials concerning the method, as well as the verbal or graphical ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ trademark requires a written consent by the author of the project, and is granted on the basis of the licensing contract.

Only teachers, who completed a training course in teaching with the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
method as well as a traineeship, and received a teaching licence in the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ method are allowed to conduct ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ classes.


Each ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
class script is self-contained and marked with a unique licence number, and can only be used by an owner of a licence granted for specific purposes, as defined in the licensing contract.


NOTE!
Making use of the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
Project of Philosophical Education by a natural or legal person, in particular conducting classes using the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ method, using any materials concerning the method and using the verbal or graphical ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ trademark without the written consent granted by the author and without purchasing a licence, is a violation of civil and criminal law (in particular the provisions of the Copyright and Related Rights Act of 4th of February 1994, Dz.U. 1994, No. 24, item 83, as well as the Industrial Property Law of 30th of June 2000, Dz.U. 2001, No. 49, item 508).


To receive information regarding financing and how to begin the licensing procedure, interested parties are to contact the author of the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
method, Jarosław Marek Spychała, directly.

Only the author, Jarosław Marek Spychała, can grant a written permission to conduct classes using the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
method.

 

Informacje licencyjne Projektu Edukacji Filozoficznej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ

Wyłącznym autorem i jedynym właścicielem praw autorskich (osobistych i majątkowych) do metody nauczania o nazwie Projekt Edukacji Filozoficznej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
lub skróconej metoda ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ oraz słownego i graficznego znaku towarowego ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ jest Jarosław Marek Spychała.

Korzystanie z metody nauczania ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
, wszelkich materiałów związanych z metodą oraz ze słownego lub graficznego znaku towarowego ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody autora projektu oraz umowy licencyjnej.

Do prowadzenia zajęć ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
uprawnieni są tylko i wyłącznie nauczyciele, którzy odbyli kurs doskonalenia zawodowego w zakresie nauczania metodą ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ, praktykę szkolną oraz uzyskali licencję nauczycielską do prowadzenia zajęć metodą ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ.

Każdy skrypt zajęć ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
ma charakter indywidualny, jest oznaczony indywidualnym numerem licencyjnym, i może być wykorzystywany wyłącznie przez posiadacza licencji do celów zgodnych z zasadami określonymi w umowie licencyjnej.

UWAGA!
Wszelkie korzystanie z Projektu Edukacji Filozoficznej ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
przez osoby prawne i fizyczne, w szczególności prowadzenie zajęć metodą ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ, korzystanie z wszelkich materiałów związanych z projektem oraz posługiwanie się słownym lub graficznym znakiem towarowym ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ bez pisemnej zgody autora projektu oraz wykupienia licencji stanowi naruszenie prawa cywilnego i karnego (w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508).

W celu uzyskania informacji o warunkach finansowych i rozpoczęciu procedury uzyskania licencji zainteresowani winni kontaktować się bezpośrednio z autorem metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
, Jarosławem Markiem Spychała.

Zgodę na prowadzenie zajęć metodą ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ
wyraża w formie pisemnej tylko i wyłącznie twórcą, Jarosław Marek Spychała.